Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : KAS OFFICER (JUNIOR TIME SCALE) TRAINEE KERALA ADMINISTRATIVE SERVICE ENGLISH / KANNADA
Question Code : A

Page:18


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'KAS OFFICER (JUNIOR TIME SCALE) TRAINEE KERALA ADMINISTRATIVE SERVICE ENGLISH / KANNADA' And exam conducted in the year 2020-K. And Question paper code was '016/2020-K'. Medium of question paper was in Kannada and English (containing Kannada questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 18 out of 20


Excerpt of Question Code: 016/2020-K

94,

95,

96.

97.

ಸೂಚನೆ : ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು
ಪುನ: ಜೋಡಿಸಿ.

ತಿಳಿಸುವುದೇ / ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು / ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ / ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣವೆನಿಸಿತ್ತು.

9 39

P Q R S

(A) PQRS (B) SRQP © ‏دجو‎ (D) RQPS

ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ / ವಚನ ಗಾಯನ / ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು / ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
P Q R S

(ಹ) ജ്ജ (B) SRQP (೦ ೦೫6೩ (D) ஈகை

ಜ್ಞಾನದಾಹ / ಇರಬೇಕು / ಸದಾಕಾಲ / ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲೂ
P Q R 5

(ಹ) 5೫0 (B) ண டண்‌ (D) RQPS

ತೋರಿಸುವವರು / ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ / ಅತಿ ವಿನಯ / ಧೂರ್ತರಂತೆ
P Q R 5

(A) SPRQ © SQRP © ‏دجو‎ (D) RPSQ

ಸೂಚನೆ : ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಯಾಯ
ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಗದ್ಯಭಾಗ

ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರು ಬ೦ದೇ ಬರುವರೆಂದು ತಿಳಿದ ಗ೦ಂಭೀರೆಯೆ೦ಬ ಮುದುಕಿಯು ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು
ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. ಹೀಗಿರಲು ಅತ್ತ ಕಳ್ಳರು ಮುದುಕಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರುವಳೆ೦ದು ಬಗೆದು ಕನ್ನ ಹಾಕಲು ಅವಳ ಮನೆಗೆ
ಬಂದು ಕನ್ನದ ಕಿ೦ಡಿ ಕೊರೆದರು. ಆ ಕನ್ನದ ಕಿ೦ಡಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುದುಕಿಯು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಳಗೆ
ನುಗ್ಗುವ ಕಳ್ಳನ ಮೂಗನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಳು. ಆ ಕಳ್ಳನು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ನನಗೆ ನುಗ್ಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ನುಗ್ಗು
ಎ೦ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಾಗೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಒಳಗೆ ಕನ್ನದ ಕಿ೦ಡಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮುದುಕಿಯು
ಅವನ ಮೂಗನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಕಳ್ಳನೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಒಳ ನುಗ್ಗುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಮುದುಕಿಯು ಅವನ ಮೂಗನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಎ೦ಟು ಜನ ಕಳ್ಳರು ಮೂಗನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನ
ಹಾಕಲಾರದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುವರು.

016/2020 - K 18 A

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

KAS OFFICER (JUNIOR TIME SCALE) TRAINEE KERALA ADMINISTRATIVE SERVICE ENGLISH / KANNADA : Video