Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : LD Clerk (SR For ST Only) In Various Dept KANNADA
Question Code : A

Page:6


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'LD Clerk (SR For ST Only) In Various Dept KANNADA ' And exam conducted in the year 2020-K. And Question paper code was '003/2020-K'. Medium of question paper was in Kannada and English (containing Kannada questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 6 out of 16


Excerpt of Question Code: 003/2020-K

26.

27.

28,

29

30,

ಎಂ 6

ಮಾನವ ರೆಟೀನಾದ ಪ್ರತಿಫಲನ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ?
(ಸ) ರಿಯಲ್‌, ಅಪ್‌ಸೈೆಡ್‌ ಡೌನ್‌
08) ರಿಯಲ್‌, ಸ್ಟೈಯಿಟ್‌ (5121810)
(ಲ) ಮಿತ್‌, ಸ್ಲೇಯಿಟ್‌
(0) ಮಿಶ್‌, ಅಪ್‌ಸ್ಫೆಡ್‌ ಡೌನ್‌

ಆಟಮ್‌(೩10/7) ಒಳಗಿರುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ (೧ು೮)ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಘಟಕ

ಯಾವುದು ?
(ಹ) ಆಂಗ್ಲ್‌ಸ್ಟಾರ್ಮ್‌ (^ पषण)
(೫) ನ್ಯೂಟನ್‌ (೪೦೫1೦1)
(೧) ವೆಬರ್‌ (೫00)
(D) ಫರ್ಮಿ ಆ)

ಪ್ರೆಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯತತ್ವ ಯಾವುದು ?
(ಹ) ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್‌
08) ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್‌ ಪ್ರಿನ್ಸಿ
(ಲ) ಪಾಸ್ಕಲ್‌ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್‌
(D) ದಸೆಕೆಂಡ್‌ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಆಫ್‌ ನ್ಯೂಟನ್‌

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನಕ್ಚಶ್ರಗಳು ಏಕಿರಣ ಶಕ್ತಿ (7೩6/1011 ೮೮೧॥)) ಯನ್ನು ಯಾವುದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ
ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ?

(ಹ) ಫೋಟೋ ಏಟೆಕ್ಟಿಕ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ (೧1010010010 90000
(3) ಫ್ಯೂಷನ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ (೧8101 €8000

(0) ಫಿಷನ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ (7561011 687000)

(D) ಡಾಪ್ಗರ್‌ नकृ णलः सण)

ಯಾವ ಅನಿಲ (85) ಹಸಿರು ಗ್ರಹದ ಕೆಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ?
(ಹ) ಮಿಥೇನ್‌ (1800780)
(3) ನೈಟ್ರಸ್‌ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ (110005 0%100)
(0) ಕಾರ್ಬನ್‌ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌(ಲ೩7002 610%160)
(0) ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ (3/6/0800)

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

LD Clerk (SR For ST Only) In Various Dept KANNADA : Video