Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : Village Extension Officer GR II In Rural Development Dept Kannada
Question Code : A

Page:13


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'Village Extension Officer GR II In Rural Development Dept Kannada ' And exam conducted in the year 2019-K. And Question paper code was '071/2019-K'. Medium of question paper was in Kannada and English (containing Kannada questions) . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 13 out of 16


Excerpt of Question Code: 071/2019-K

ಸೂಚನೆ : ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 91-95 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

91,

92,

93,

94,

95,

ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಿ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ :

(ಹ) ರಾಮನಾಥ (3) ಪಡುವಣ (ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿ (D) ದೇಶ

ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೇ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಬಳಸುವ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಂದು
ಆರಿಸಿ :

(ಹಿ) ವಾಕ್ಯವೇಷ್ಟನ (൫) ಉದ್ಧರಣ (ಲ) ಅವರಣ (D) ಅಲ್ಪವಿರಾಮ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ :

(ಹಿ) ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ
ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

(೫) ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಹೊರತೆಗೆದರೆ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

(ಲ) ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಶಾಶ್ಚತ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ನೀರನ್ನು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಮೂಲಕ
ಹೊರತೆಗೆದರೆ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

യ) ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆದರೆ
ಶಾಶ್ಚತ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು' ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ರೂಪವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ :
(ಹ) ಓಡಿ ಹೋಗು ൫ ನಿಲ್ಲು

(ಲ) ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವುದು (ಐ) ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ "ಭೂಮಿ' ಎ೦ಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಪದವು ಯಾವುದೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ :

(ಹಿ) ತರು (B ತಿರೆ © & (0) ಕೀರ

13 071/2019 - K
{P.T.O}

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

Village Extension Officer GR II In Rural Development Dept Kannada : Video