Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : L.P. School Assistant
Question Code : B

Page:12


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'L.P. School Assistant' And exam conducted in the year 2017. And Question paper code was '007/2017'. Medium of question paper was in Malayalam or English . Booklet Alphacode was 'B'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 12 out of 12
Excerpt of Question Code: 007/2017

97.

98,

99.

100.

ട്വൂണറുടെ വൈടഞാനിക വികാസ ഘട്ടങ്ങളുടെ ക്രമം കണ്ടെത്തുക.
(கி) പ്രതിരുപാത്മകഘട്ടം, ബിംബന ഘട്ടം, പ്രവര്‍ത്തന ഘട്ടം
(ठ) പ്രവര്‍ത്തന ഘട്ടം, ബിംബന ഘട്ടം, പ്രതിരുപാര്മകം ഘട്ടം
(൭) ബിംബന ഘട്ടം, പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടം, പ്രവര്‍ത്തന ഘട്ടം
(ಐ) പ്രവര്‍ത്തന ഘട്ടം, പ്രതിരുപാത്മക ഘട്ടം, ബിംബന ഘട്ടം

മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ്‌ നിയമങ്ങളുടെ അതിര്‍ വരമ്പുകള്‍ മാറ്റി
മറിച്ചുകൊണ്ട്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ കോള്‍ബര്‍ഗ്ീന്റെ സന്മാര്‍ഗ്ഗസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്‌ ഏത്‌
ഘട്ടത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്നു ?

(൧൮) സാമൂഹിക സുസ്ഥിതി പാലനം (8) അന്തര്‍ വൈയക്തിക സമന്യയം

(©) സാര്‍വ്വ ജനീന സദാചാര രര്യം (0) സാമുഹിക സുസ്ഥിതി പാലനം

താഴെപ്പറയുന്ന കൂട്ടങ്ങളില്‍ ഒരേ വിചാര മാതൃകയില്‍ പെടുന്ന മനഃശാസ്ത്രട്ഞര്‍ ആലെല്ലാം? :
(A) കോഫ്‌ക, കോഫ്ളര്‍, നൊണ്‍ ഡൈക്‌

(8) എറിക്‌സണ്‍, ബന്ദുര, ടോള്‍മാൻ

(ಲ) വാട്സണ്‍, വിലും ജയിംസ്‌, വില്യം വണ്ട്‌

(2) പിയാഷെ, ബ്രുണര്‍, വൈഗോട്‌സ്കി

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയില്‍ പഠന വൈകജ്ൃത്തില്‍ പെടുന്നത്‌ ഏത്‌ ?
(൫) ആലേഖന വൈകല്യം (൫. ഉദ്വേഗ വൈകല്യം
(0) സ്വഭാവ വൈകഷ്യം (2) ഉച്ചാരണ വൈകലും

-०0५ ~

007/2017 14 A

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

L.P. School Assistant : Video