Kerala PSC Previous Years Question Paper & Answer

Title : Assistant Professor Kannada
Question Code : A

Page:1


Below are the scanned copy of Kerala Public Service Commission (KPSC) Question Paper with answer keys of Exam Name 'Assistant Professor Kannada' And exam conducted in the year 21. And Question paper code was '099/21'. Medium of question paper was in Malayalam or English . Booklet Alphacode was 'A'. Answer keys are given at the bottom, but we suggest you to try answering the questions yourself and compare the key along wih to check your performance. Because we would like you to do and practice by yourself.

page: 1 out of 1
Excerpt of Question Code: 099/21

ல Number of Questions : 20

Time : 2.00 Hours

+~

, “ನಾಗಾವಿ' ಶಾಸನವನ್ನುಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ.

. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಜನಪದ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ‏و‎ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನುಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ.

, ಖ್ಯಾತ ಕರ್ಣಾಟಕಗಳು ಯಾವುವು? ವಿವರಿಸಿ.

, "ण्ड ಕಾದಂಬರಿಯ ಲೇಖಕರು ಯಾರು? ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

है ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು, ವಿವರಿಸಿ.

, "ಚಿತ್ತಾಣ' “ಬೆದಂಡೆ ಗಳೆಂದರೇನು? ಇವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ?

. താല്‍, ಸತ್ಯಾವತಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಹಾಗೂ ನೀಲಾಂಜಿನೆಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಯಾರ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ?

ವಿವರಿಸಿ.

. ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರನು ಯಾರು? ಆತನ ಪ್ರಮುಖ ವಚನವೊಂದನ್ನುಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ.

५ 'ಪ್ರಮೀಳಾರ್ಜುನೀಯಂ ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರಿಸಿ.

“ಛಂದೋಂಬುದಿ' ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು 5

. "ಆಕೃತಿಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರಿಸಿ.

7 ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಭರತನು ನೀಡಿದ ರಸ ಸೂತ್ರವನ್ನುಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ.

. ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತಕ್ಕೆ ಜಿ. ಶಂ. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನುವಿವರಿಸಿ.

"ನಿರಾಕರಣ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನುಕುರಿತಂತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿರಿ.

“ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮಿಕ್ಷೆ' ಸಂಶೋಧನಾ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ ಯಾರದು? ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ?

ಚರ್ಚಿಸಿರಿ.

. ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು १ ವಿವರಿಸಿ.

. ಪ್ರಮುಖಪಶ್ಚಾತ್ರ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸಕರು ಯಾರು? ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನುವಿವರಿಸಿ.

. “இறச்சி ಸೆಕ್‌'' , 'ಕುದಿಎಸರು' "ನಡುವೆ ಸುಳಿವ ಹೆಣ್ಣು ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಏಮರ್ಶಿಸಿರಿ.
. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ.

“ಜಲಗಾರ ನಾಟಕ ಕೃತಿಯನ್ನು. ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರಿ.

099/21

Max. Marks : 100

(3 Marks)
(3 Marks)
(3 Marks)
(3 Marks)
(3 Marks)

(3 Marks)

(5 Marks)
(5 Marks)
(5 Marks)
(5 Marks)
(5 Marks)
(5 Marks)
(5 Marks)

(5 Marks)

(5 Marks)
(5 Marks)
(8 Marks)
(8 Marks)
(8 Marks)

(8 Marks)

Similar Question Papers

Ask Question

(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)


Questions & Answers

Assistant Professor Kannada : Video